SNI-s tankönyvszemle – Számolás-Mérés

Sorozatunkban az EKE OFI legújabb, SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók számára fejlesztett taneszközeit mutatjuk be. A mostani interjúkban Krafcsik Erika és Stark Gabriella, a Számolás és mérés 1-2. szerzői, valamint Kolonics Judit, a Számolás és mérés 5. szerzője nyilatkozott a TanTrend számára.

alt


Számolás és mérés 1-2.

(válaszol: Krafcsik Erika és Stark Gabriella)

Miben mások ezek a tankönyvek, mint a „normál” tankönyvek? Más a tematika? Más az ütem? Más a módszertan? Miben hasonlók?

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek a hatályos Köznevelési Törvény meghatározásában sajátos nevelési igényű tanulók. Az SNI tanulók oktatása esetében úgynevezett hagyományos, azaz „normál” tankönyveket pedagógiai munkánk során nem tudunk használni. A számolás-mérés 1-2. tankönyv készítésénél figyelembe vettük a Kerettantervet és a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletet: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve-t.

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számolás-mérés 1-2. tankönyve a Kerettanterv szerint előírt főbb témaköröket tartalmazza: 

– Elemi tapasztalatok gyűjtése a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól.
– Térbeli és időbeli tájékozódás.
– Mennyiségekkel végzett műveletek.

alt


A Kerettanterv értelmében a két évfolyam között témakörök tekintetében (ismeretek bővülése) nincs lényeges különbség, ezért került a két évfolyam ismeretanyaga összevonásra. A tankönyv tartalmi és formai megjelenése 3 részből áll:

1. Módszertani segédlet és ötlettár a tárgyakkal történő cselekedtetéshez, témakörökre bontva.
2. Képanyag a közvetlen környezet tárgyairól, melyek a tárgyakkal történő cselekedtetéshez kapcsolódóak. 
3. Feladatlap gyűjtemény. 

A könyv tartós tankönyvnek készült, hiszen a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknál fontos szempont, hogy sokáig használhatóak maradjanak a tankönyvek, feladatlapok. Ne rongálódjanak, szakadjanak könnyen a lapok és az applikációs képanyagok sem. A képek és a feladatlapok színesek, kartonpapíron nyomva. A tankönyv A/4, illetve A/3-as méretű kettéhajtott feladatlapokat, applikációs képeket egyaránt tartalmaz.

alt


A tankönyv tematikájában, ütemében, módszertanában eltér a „normál” tankönyvektől. Felépítését tekintve figyelembe vettük a fokozatosság elvének betartását. Olyan feladatokat tartalmaz, mely adott témán belüli differenciált feladatadásra nyújtanak lehetőséget, ezáltal a pedagógus a tanulók egyéni képességeihez mérten biztosíthat feladatot egyazon témakörből.

A feladatok összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani, hogy tanulóink leginkább cselekvésbe ágyazott, tapasztalatszerző úton tanulnak. A leghatékonyabb ha tevékenykedtetjük őket, rendszeres gyakorlás, ismétlés útján épülnek be a tudástartalmak. A tankönyv több olyan változatos feladatot tartalmaz (pl.: applikációs képek, újraírható feladatlapok) melyek erre lehetőséget adnak. 

Milyen a könyvek képanyaga? Hogyan épül fel egy lecke? Mik voltak a fejlesztés lépései?

A tankönyv szerkesztésénél természetesen figyelembe vettük az érintett populáció speciális szükségleteit, kognitív-, és tanulási jellemzőit, illetve azokat a szempontokat, amelyeket egy gyógypedagógusnak az oktató munkája során mindenképpen figyelembe kell vennie. A tankönyv grafikusával szoros együttműködésben, többszöri folyamatos újra tervezésben készítettük el a tankönyv képi anyagát. Ezek mind grafikai kivitelüket, mind formavilágukat tekintve sokkal naprakészebbek, mint a korábbi kiadvány. A képanyagok a közvetlen környezet tárgyairól készültek, elősegítve a cselekvésbe ágyazott tanulást, a manipulációs tevékenységek gyakorlását.

alt


A tanulók szimbólumszintjének figyelembevétele miatt sok dolog fotó és rajz formában is megjelenik. Azért tartottuk fontosnak mindkét megjelenési formát, mert az érintett populáció tagjai képességstruktúráját tekintve rendkívül heterogén. Egyes tanulók, tárgyas szimbólumszinten képesek tájékozódni (számukra a számolás-mérés 1-2. tantárgyat tárgyakkal a legcélszerűbb tanítani), mások már akár fotót/fényképet is felismernek, megneveznek, illetve vannak, akiknek már a valósághűen rajzolt képek sem okoznak nehézséget.

A képek mozgathatóak, használatuk átmenetet képez a tárgyas cselekvéses és a képi szemléletes gondolkodás fejlesztésekor. A mozgatható, azaz az applikációs képek vastag kartonra lettek tervezve és így a tanulók finommotorikus sajátosságai miatt könnyen megfoghatók. 

Számolás és mérés 5. évfolyam

(válaszol: Kolonics Judit)

Kiknek készült a tankönyv és milyen tartalmat ölel fel?

A középsúlyos értelmi fogyatékosok számára íródott tankönyv és munkafüzet a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott témakörök feldolgozásához nyújt segítséget a gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok számára. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól, Tájékozódás, Mennyiségek-Műveletek, Mértékegységek, méretek, pénz, Összefüggések felismerése tematikai egységeket tankönyv, feladatlapok és a hozzájuk tartozó mellékletek formában ismerteti a tanulókkal. 

Miben más ez a tankönyv és munkafüzet az előző kiadványhoz képest?

Egyik elsődleges célunk volt a differenciált oktatás támogatása. Egy-egy feladat több szinten is megoldható, több lap átalakítható tartós taneszközzé. Az új tankönyv és feladatlap előnyben részesíti a cselekedtető tanulást, a variábilis manipulációt, az önálló tapasztalatszerzéshez is kínál lehetőségeket. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók megismerő funkciójának ismeretében a kiadvány több játékos, motiváló feladatot, egy-egy tanegységhez mesés bevezetőket ajánl, társasjátékot, szabályjátékot tartalmaz. A taneszköz feladatai a tanulók mindennapi életben megismert tárgyait, élethelyzeteit, ünnepeit veszi alapul, gondot fordít az alkalmazható matematikai tudás, kompetenciák fejlesztésére.

alt

Milyen a tankönyv képanyaga? Felépítése?

A tankönyv, munkafüzet és mellékletek képanyaga a tanulók által könnyen értelmezhető, esztétikus, több oldal mesekönyveket idéző képi világba viszi tanulókat. A rajzokat készítő grafikus az alsó évfolyam számolás tankönyvét is készítette, így a tantárgy képi anyaga homogén, egymásra épülő. A taneszköz egy oldalán nyomott lapokból áll, hogy a felhasználó pedagógusok kreatívan tudják saját csoportjaikra alakítani a feladatokat, de a tankönyvhöz és munkafüzethez kapcsolódó kézikönyv is tartalmaz további felhasználási javaslatokat.

alt


A cikkben szereplő tankönyvek:

Számolás és Mérés 1-2.

Számolás és Mérés 5.