Csoda és Kósza - óravázlat (Dérné veresegyházy Erika)

A pedagógus neve, szakja, iskolája: Dérné Veresegyházy Erika, tanító, Szalkszentmártoni

Petőfi Sándor Általános Iskola

Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom

Tantárgy: magyar irodalom (olvasás)

Osztály: 2.

Az óra témája: Czigány Zoltán: Csoda és Kósza mint boltosok c. mese feldolgozása

Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó óra

Az óra időtartama: 2 X 45 perc

Az óra cél- és feladatrendszere:

Legyenek képesek egyéni olvasás után értelmezni az adott szövegrészletet.

Legyenek képesek hallás után értelmezni a másoktól halott szövegrészletet.

Legyenek képesek az olvasott és hallott szövegrészletek alapján röviden megfogalmazni a történet cselekményét.

Legyenek képesek az olvasott és hallott szövegrészletek alapján a történet vázlatmondatainak sorba rendezésére.

A tételmondatok segítségével tudják elmondani a történetrészlet illetve a novella tartalmát.

Az előzetesen megismert és most olvasott mese alapján tudják jellemezni a szereplőket.

Tudják megfogalmazni mesével kapcsolatos ismereteiket a novella kapcsán.

Kooperatív munkában fejlődjön az együttműködési készségük.

Figyeljenek társaik előadására, csendben hallgassák végig egymást.

Tartsák be a szabályokat.

Felkelteni az érdeklődésüket egy hosszabb olvasmány iránt, melyet szabadidejükben, tanítási órán kívül, önállóan ismerhetnek meg.

Az óra didaktikai feladatai: a figyelem felkeltése, a tanuló informálása a célról, előismeretek felidézése, az új ismeretek nyújtása, következtetések megállapítása, ellenőrzés, értékelés.

Tantárgyi kapcsolatok: ének-zene, testnevelés, környezetismeret, vizuális nevelés.

Felhasznált források: A mese interneten megjelent változata kinyomtatva, saját készítésű interaktív tananyag (Smart notebook és learningapps.org), saját készítésű feladatlapok.

Dátum: 2016. 05. 12. 10:00-10:45 és 10:55-11:40 2X45 perc

 

 Időkeret  A tanulók
 tevékenysége
 A pedagógus
tevékenysége
 Célok és
feladatok
 Módszerek,
 didaktikai
 feladatok
 Tanulói   munka-
 formák
  Eszközök  Megjegyzések
 Előzetes
feladatok
 

1. Előző héten a Csoda és Kósza c. kötetből egy-egy történet megismerése

2. Otthon
elolvasni a kapott novellarészletet.

1. Az első
tanítási óra előtt vagy rajzórán egy-egy történetet felolvasni a kötetből

2. Kiosztani a fénymásolt lapokat az előző olvasásórán (8 féle szövegrészlet).

1. Az érdeklődés felkeltése a történet iránt.

2. A mese egy részének megismerése előzetesen. (A mese 12 oldalas, ezért nem lehetséges frontálisan illetve az összes tanuló számára megismerni a teljes szöveget.)

1.
meseolvasás-
mesehallgatás

2. önálló
olvasás,
értelmezés

1. frontális

2. egyéni

1. A kötet

2. Fénymásolt lapokon szövegrészlet

 

1. Megfelelő
légkört, körülményeket teremteni a mesehallgatáshoz.

2. Az olvasás
minősége és a szövegértés alapján heterogén,
3-4 fős csoportoknak adni ugyanazt a szöveget, amit majd a tanórán együtt dolgoznak fel.

óra
elején 3 p
Az előre kijelölt 3-4 fős csoportok elfoglalják helyüket.
Felelősök kiválasztása.
(eszközfelelős, írnok, csendfelelős,
szóvivő)
Segítség a helyek megtalálásában. (8 csoport) Megkérdezni, kik a felelősök. Az órán együttműködő gyerekek helyének kijelölése, elhelyezése. csoportalakítás csoport  

1. Megfelelő
légkört, körülményeket teremteni a mesehallgatáshoz.

2. Az olvasás
minősége és a szövegértés alapján heterogén,
3-4 fős csoportoknak adni ugyanazt a szöveget, amit majd a tanórán együtt dolgoznak fel.

Az olvasás minősége és a szövegértés alapján meghatározott heterogén 3-4 fős csoportok alakítása a kapott szöveg segítségével. Itt szempont még a kiadott szövegrészletek hosszúsága és nehézsége is. Háromfős csoport esetén az eszközfelelős és az írnok egy személy.
 3 p  Mondókázás, éneklés hangmagasság-, hangerőváltozta-tással és ritmikus mozgáskísérettel. (Megy a kocsi…)  Együttmond-ókázás, éneklés a gyerekekkel. A mozgásformák mutatása.
 • Ráhangolódás.
 • Két agyfélteke koordinálása mozgás segítsé-gével a sikeresebb gondolkodás érdekében.
 motiváció
megfigyelés
mozgás
beszéd
éneklés
 frontális    Szükség van a gyengébb ritmikai képességű
gyerekeknek való segítségnyújtásra. Értékelés: szóbeli dicsérettel
 8 p  Beszámolnak arról, hogy elolvasták-e az előzetesen kiadott szövegrészletet. Miért tetszett vagy miért nem?
Mi lehet az előzmény, mi a folytatás?
 Beszélgetés irányítása. Ellenőrzés.  
 • Észrevetetni, hogy a szöveg, amit kaptak, egy nagyobb egység része-meserészlet
 • Analizáló-szintetizáló készség fejlesztése.
 beszélgetés
következtetés
válaszadás
véleményalkotás
ellenőrzés
 egyéni  Fénymásolt lapokon szövegrészlet. Biztonság kedvéért néhány plusz lapot előkészíteni, hátha otthon felejtette valaki. Lehetőség szerint minden csoportból meghallgatni valaki.
Értékelés: szóbeli dicsérettel
 3 p  Utasítás értelmezése.  

A feladat ismertetése:
1. Olvassátok el újra a szövegeket!

2. Beszéljétek meg a tartalmát, majd töltsétek ki a vázlatkört!

 Az első feladat megismerése.  közlés
utasítás
 egyéni  Előzetesen megkapott szöveg.  Ellenőrző kérdésekkel meggyőződni róla, érti-e a feladatot.
10 p Olvasás egyénileg a csoporton belül. (Akár a legjobb olvasó is felolvashatja az egészet, nem muszáj mindenkinek olvasni.) Figyelni, hogy minden csoport megfelelőképpen halad-e a feladattal. Esetleges segítségnyújtás.
 • A kapott szövegrészlet elolvasása, értelmezése.
 • Vázlatkör kitöltése a csoporttagokkal közösen.
olvasás
értelmezése
feladatmegoldás
egyéni
csoportos
kooperatív
Kinyomtatott meserészletek, vázlatkörök csoportonként. Egyes csoportoknál a probléma vagy a probléma megoldása előre be van írva.
Színezők.
Meghatározni a csoporton belüli olvasás esetleges sorrendjét, módját. Segíteni az esetlegesen elakadó csoportoknak. Néhány magyarázatra szoruló szó vagy szókapcsolat megértésének ellenőrzése rákérdezéssel.
Értékelés: jó megoldást készítő csapatok jutalmul színezőt kapnak Baranyai András illusztrációiból.
12 p A kitöltött vázlatkör bemutatása a többieknek a csoport egyik tagja által (szóvivő). Segítség nyújtása a megfelelő fogalmazásban.

 

 • A szövegrész szereplőinek, helyszínének, a felmerülő problémának és a megoldásnak ismertetése által a történet folyamatának megismerése az összes tanuló számára.
 • Analizáló-szintetizáló készség fejlesztése.
 • Beszédkészség fejlesztése.

 

 részenkénti összefoglalás
mesélés
hallás utáni szövegértés
egyéni
csoportos
A kitöltött vázlatkör. Szükség lehet segítségre a megfogalmazásban annak érdekében, hogy mindenki számára érthetővé váljon a történet. Néhány magyarázatra szoruló szó vagy szókapcsolat megértésének ellenőrzése rákérdezéssel.
Értékelés: szóbeli dicsérettel.
4 p A szövegrészlet vázlatmondatainak sorba rendezése, segítségével tartalommondás a csoporton belül. Utasítás adása: röviden foglaljátok össze a tartalmát és készüljetek fel arra, hogy 4 mondatban elmeséljétek a többieknek! Segítenek a vázlatmondatok. Figyelni, hogy a mondatok megfelelő sorrendbe kerüljenek. Segítségnyújtás
 • Az olvasottak rendszerezése
 • Felkészülés a bemutatásra.
 • Beszédkészség fejlesztése.
 • Együttműködési készség fejlesztése.
olvasás
értelmezés
feladatmegoldás
szóbeli szövegalkotás
csoportos kooperatív kinyomtatott vázlatmondatok.
Színezők
 
4 p
45 perc
vége SZÜNET
Az óra értékelése. Az óra eddigi részének értékelése, vélemény kérdezése. Önismeret fejlesztése.

dicséret 

megbeszélés

frontális Értékelés: szóbeli dicsérettel  
3 p A csoportok elhelyezkednek.            
4 p Verstanulás (Pintér Zoltán: Rézpatkó) A vers bemutatása, verstanulás irányítása. Ráhangolódás az órára. motiváció
megfigyelés
mozgás
beszéd
frontális Laptop, projektor, interaktív tábla, saját készítésű Smart tananyag, lapon vers Kivetítve az interaktív táblán és lapon kiosztva mindenkinek. Smart 2. dia.
Értékelés: szóbeli dicsérettel.
22 p A csoportok ismertetik a saját szövegrészletüket a többi csoporttal, hogy mindenki számára ismertté váljon a teljes történet. Az egyik csoporttag az interaktív táblán látható feladatot oldja meg (vázlatmondatokra rendezi). Ha elmondták a feladatukat, az asztalon lévő címek közül kiválasztják a saját szövegrészükhöz illőt és felragasztják a táblára. Így kialakul a történet rövid összefoglalása. A gördülékeny történetmesélés segítése. A vázlatmondatok kivetítése és a sorba rendezés helyességének ellenőrzése.
 • A csoportok röviden ismertessék saját szövegrészletük tartalmát.
 • Minden tanuló ismerje meg a teljes történetet.
 • Az érdeklődés felkeltése a teljes regény elolvasása iránt.
 • Fejlődjön a szóbeli szövegalkotó készségük.
szóbeli szövegalkotás
sorba rendezés
hallás utáni szövegértés
kooperatív csoport Laptop, projektor, interaktív tábla, saját készítésű Smart tananyag. Színezők
Címek papírcsíkon
Interaktív táblán feladat megoldásának előkészítése.
Smart 3.-10. dia
Értékelés: jó megoldást készítő csapatok jutalmul színezőt kapnak Baranyai András illusztrációiból.
2 p A csoportok összekeverése az óra összefoglalása előtt. Az új csoportok kialakítása. Olyan 7 fős csoportok kialakítása, ahol csak 1-2 tanuló ismeri ugyanazt a szövegrészt. csoportalakítás frontális    
4 p Tulajdonságok válogatása a két főszereplőhöz A feladat elindítása az interaktív táblán. Kérdések feltevése az indoklás elősegítésére
 • A szereplők tulajdonságainak tudatosítása.
 • Beszédkészség fejlesztése.

feladatmegoldás

indoklás

beszélgetés

összefoglalás

kooperatív
csoport
   
4 p Az óra értékelése. A két óra értékelése, vélemény kérdezése. A csoporttagok egymást is értékelik, illetve a csoport együttműködését. Önismeret fejlesztése. véleményalkotás
dicséret
megbeszélés
frontális
csoport
egyéni
mézeskalácsok

Tanulói értékelés:

 • Milyen volt az együttműködés a csoportban?
 • Miért volt sikeres vagy sikertelen a csoport munkája?
 • Volt-e olyan, aki nagyon segítette esetleg hátráltatta a munkát?

Tanítói értékelés:

szóbeli dicsérettel és a munkáért mindenki kap egy mézeskalácsot.

3 p Versmondás ritmikus mozgáskísérettel egyénileg és párokban. A vers ismételt kivetítése az interaktív táblán. Mozgások mutatása, versmondás segítése. Az óra lezására. felidézés
ismétlés
beszéd
ritmikus mozgás
frontális
egyéni
páros
Laptop, projektor, interaktív tábla, saját készítésű Smart tananyag, lapon vers. A gyengébb mozgáskoordinációjú gyerekek segítése. Kivetítve az interaktív táblán és lapon kiosztva mindenkinek.
Smart 2. dia
Értékelés: szóbeli dicsérettel.
21 p Házi feladat megismerése Házi feladat: Készíts a saját részedhez egy vagy két rajzot! A rajznak adj címet! Ezeket a rajzokat a következő rajzórán sorba rendezzük a történetnek megfelelően. Ha érdekel a teljes történet, kölcsönözd ki a könyvtárból, vagy kérd kölcsön valakitől! motiváció   frontális írólap  Van olyan kisgyerek, akinek van Csoda és Kósza- kötete és megkértem a könyvtárba is, hogy ki lehessen kölcsönözni illetve tőlem is elkérhetik a könyvet.
               

 

Megjegyzés: Ha a csapatok hamarabb végeznek a feladatukkal a megadott időnél vagy a többi csoporthoz képest, akkor időkitöltő feladatokat kapnak. Ezeket folyamatosan oldhatják meg. Ellenőrzésre – ha idő engedi – az óra végén vagy időhiány esetén a megoldó lap segítségével szünetben vagy a következő óra elején történik.

1. Közös munka:

közös munka


Vázlatcímek a táblán:

Vázlatcímek a táblán


Vázlatkör, tulajdonságok, vázlat:

vázlatkör


Illusztráció egy másik fejezethez:

illusztráció egy másik fejezethez


Ízelítő a megvalósulás dokumentumaiból:

1 vázlatkör
1. csoport:

1 vázlatkör 1. csoport


2. Smart dia-képek

Csoda és KószaPintér Zoltán: A rézpatkó


Dia 1  Dia 2


Dia 3  Dia 4


Dia 5  Dia 6


Dia 7  Dia 8

 

3. Learningapps.org oldalon található feladat:

Csoda és Kósza mint boltosok 1.

 

4. Vázlatmondatok

1.

Csoda és Kósza szeretnék karácsonyra megajándékozni gazdáikat, de nincs pénzük.

Elhatározzák, hogy boltot nyitnak.

Miután összetákolják a bolt épületét, rájönnek, hogy nincs mit eladniuk.

Csoda hazamegy zabért és szalmáért, hogy azt árulják majd.

2.

Kósza egyedül marad a boltban és megérkezik az első vevő.

Mivel nincs semmi áruja, Kósza havat ad el a kövér embernek.

A férfi autóját és utánfutóját is telepakolja hóval.

A kövér ember 500.- Ft-ot fizet Kószának.

3.

Csoda visszatér a boltba és aggódni kezd, amiért Kósza havat adott el.

A raktárba pakolják a zabot és a szénát, amit árulni akarnak majd.

Várják a következő vevőt.

Közben Kósza dézsmálni kezdi a zabot.

 

5. Szókártyák a tulajdonságok rendezéséhez

Vágjátok szét a szavakat,

majd tegyétek a lovak alá a rájuk jellemző tulajdonságokat!

egyik ló

másik ló

fekete

nyugodtabb

ideges

meggondolatlan

megfontolt

furfangos

kelekótya

fehér

csalafinta

aggodalmaskodó

Csoda

Kósza

 

6. Időkitöltő feladatok:

1. Pipával jelöljétek, amelyik igaz, X-szel amelyik nem igaz a lóra! 

Négylábú.               Tud repülni.            Tojással szaporodik.              Rovar.

Tud úszni.               Ragadozó.               Toll fedi a testét.                   Húsevő.

Kétlábú.                  Vadállat.                  Szőr fedi a testét.                  Háziállat.

Emlős.                     Növényevő.            Kicsinye a csikó.

Patája van.               Elevenszülő.          Sok ló együtt a ménes.

 

2. Fejtsétek meg a találós kérdéseket!

Melyik ló lobog a szélben?                                                                           

Melyik ló tud írni és olvasni?                                                                       

Melyik ló tud vágni?                                                                                     

Melyik ló forró?                                                                                           

Melyik ló tud szállni?                                                                                   

 

3. Kössétek össze a szólást a magyarázatával!

Lóvá tesz valakit.

Kiderül a csalás, hamisság.

Kilóg a lóláb.

Nagyon izzad.

Annyit eszik, mint a ló.

Becsapja.

Izzad, mint a ló.

Hirtelen megváltoztatja a véleményét, éppen az ellenkezőjét teszi, mondja, mint korábban.

Jó lóra tesz.

A sokat eszik, zabál.

Átesett a ló másik oldalára.

Mindenki tévedhet.

A lónak négy lába van, mégis megbotlik.

Jól jár, szerencsés lesz.

 

4. Betűháló

 

 

 

 

Csoda és Kósza borító