Csoda és Kósza - óravázlat (Kolotiné Erdélyi Aranka)

ÓRATERV

Pedagógus neve: Kolotiné Erdélyi Aranka

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom

Tantárgy: Olvasás (1 X 60 perc - délutáni foglalkozás))

Osztály: 3. osztály

Az óra témája: Kortárs irodalom

Az óra tananyaga: Csoda és Kósza mint boltosok

Az óra cél- és feladatrendszere:

Olvasási kedv felkeltése, megerősítése, olvasóvá nevelés

Írott szöveg megértése megfigyeléssel, hangos olvasással

Olvasástechnika fejlesztése hangos olvasással

Kommunikációs készség és beszédkészség fejlesztése önálló szövegalkotással, mondatalkotással

Megfigyelő, azonosító és leíró képesség fejlesztése képek megfigyelésével, azonosításával

Kreativitás és képzelőerő fejlesztése megfigyeléssel, azonosítással, drámajátékkal

Helyesejtés fejlesztése légzőgyakorlattal, hangerő és gyorsasági gyakorlattal

Szókincs bővítése szógyűjtéssel, szómagyarázattal

Együttműködő képesség fejlesztése csoportmunkával

Rendszerező, összességlátó képesség fejlesztése problémakör kitöltésével

Az óra didaktikai feladatai: új ismeret feldolgozása

Felhasznált források: Czigány Zoltán: Csoda és Kósza, Pozsonyi Pagony Kft. 2012.; letöltött képek (google /képek, utolsó letöltés 2016. VI. 10.)

Dátum: 2016.06.10.

Idő

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések

Módszerek

Munkaformák

Eszközök

2'

4'

I. ELŐKÉSZÍTÉS:

1. Légzőgyakorlat, helyesejtési gyakorlat

„Csudaszép a csikó, csillagszeme párás,

dibeg-dobog a patája, homloka lámpás.”

(Buda Ferenc)

- hangerő és gyorsasági gyakorlat a vers segítségével

2. Hosszabb, ismeretlen szavak megbeszélése néma olvasással, mondatalkotással

A táblán a következő szavak vannak: zab, széna, Wartburg, Trabant, Gödöllő, portéka, hömpölyög, szavatosság, üzletfél, gyúródeszka, sodrófa.

(zab, Wartburg, Trabant - kép bemutatása, Gödöllő megmutatása térképen)

A gyerekek feladata: a szavak néma olvasása,

szavak hangos olvasása, szavak jelentésének megbeszélése, mondatalkotás

 

megfigyelés, hangoztatás

 

 

 

 

 

 

megfigyelés, azonosítás, olvasás szövegalkotás

 

frontálisan irányított egyéni

 

 

 

 

 

frontálisan irányított egyéni

 

 

 

 

 

 

 

 

tábla

1,2 melléklet, Magyarország

térkép

 

Figyelem felhívása a hangok helyes ejtésére.

 

 

 

A gyorsaság ne menjen a helyes artikuláció rovására.

 

 

Idő

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések

Módszerek

Munkaformák

Eszközök

3 '

1 '

8'

12'

5'

3. Ráhangolódás találós kérdéssel

Hátul rúg, és elől harap,

A négy lábán fürgén szalad,

Megülik, vagy hintó elé fogják,

De előbb a kovácsnál patkolják.

4. Célkitűzés, cím ill. szereplőjósoltatás

"Szerintetek kiről fogunk olvasni a mai órán?"

II. SZÖVEGFELDOLGOZÁS:

1. Bemutató olvasás

Spontán reakciók meghallgatása

2. Szövegfeldolgozás

1. szövegrészletek feldolgozása csoportmunkában

6 csoportot alkotunk és az egyes

szövegrészletek elolvasása után pár mondatban össze kell foglalniuk mi történt abban a részben (szókártyákra írásban)

2. Szövegértés ellenőrzése: Állapítsátok meg a szöveggel kapcsolatos állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

 

 

 

megfigyelés, azonosítás,

kérdésfeltevés

megfigyelés, azonosítás, írásbeli szövegalkotás

kérdésfeltevés

 

 

 

 

frontálisan irányított

egyéni

csoportmunka

frontálisan irányított

egyéni

 

 

 

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza c. könyve

Szövegrészletek

3. melléklet

szókártyák

4. melléklet

 

 

 

Idő

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések

Módszerek

Munkaformák

Eszközök

10'

3. A mese történéseinek felelevenítése, a szereplők tulajdonságainak megbeszélése csoportmunkában

1. csoport:

Csoda és Kósza külső, belső tulajdonságai lejegyzése "Szerep a falon" tevékenységgel

Milyennek ismertétek meg a 2 lovat?

Melyik tulajdonságain kellene változtatnia? Miért?

2. csoport:

A Wartburgos férfi tulajdonságainak lejegyzése "Szerep a falon" tevékenységgel.

Milyennek ismertétek meg a figurát?

Mutassátok be! Beszéljetek a jó és a rossz tulajdonságairól is!

Milyen tanácsot adnátok neki? Melyik tulajdonságain kellene változtatnia? Miért?

3. csoport:

problémakör készítése: Miből vesz ajándékot a két ló gazdájuknak?

probléma, személy, helyszín, megoldás

véleményalkotás,

érvelés

véleményalkotás,

érvelés

megfigyelés, azonosítás, írásbeli szövegalkotás

csoportmunka

5. számű melléklet

 

 

 

 

 

6. számű melléklet

 

 

 

 

 

karton, íróeszköz

 

 

 

Idő

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések

Módszerek

Munkaformák

Eszközök

12'

2'

1'

III.SZINTETIZÁLÁS

1. A történet képeinek sorba rendezése a táblán

2. dramatizálás

Wartburgos férfi - Kósza párbeszéde

Trabantos hölgy - Kósza párbeszéde

Csoda - Kósza párbeszéde

Boltrabló - Csoda, Kósza párbeszéde

IV: ÉRTÉKELÉS, HÁZI FELADAT FELADÁSA

Tanulók órai teljesítményének értékelése:

aktivitás, fegyelem, feladatvégzés, együttműködés

A házi feladat kijelölése: lóval kapcsolatos szólások, közmondások gyűjtése (esetleg internet) segítségével

szintézis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

értékelés

megbeszélés

 

 

 

 

 

 

 

 

frontálisan irányított

egyéni

 

 

 

 

 

képek a táblán: 7.sz. melléklet

 

 

Mellékletek:

1. számú melléklet:

Zab Avena sativa
Zab - Wikipedia/Henrik Sendelbach

 

2. számú melléklet

Wartburg
Fotó forrása: http://exprimons-nous.over-blog.com/la-wartburg

 

3. számú melléklet

http://tantrend.hu/mikkamakka/csoda-es-kosza-reszlet-3-melleklet-kolotine-erdelyi-aranka-oravazlatahoz

 

4. számú melléklet

Döntsétek el, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy hamisak(H)!
____ 1. A történet télen játszódik.
____ 2. Csoda és Kósza azért nyitott boltot, hogy több zsebpénzük legyen.
____ 3. A boltot az istálló deszkáiból készítették.
____ 4. A bolt neve: LÓBOLT.
____ 5. Egy férfi közepes áron havat vett a boltban.
____ 6. Az összes zabot és szénát Csoda ette meg.
____ 7. Kósza szelet adott el egy trabantos hölgynek.
____ 8. Kósza zsákbamacskaként adta oda Sajó bácsit és Gyöngyi nénit.
____ 9. Végül a boltban patkó alakú mézeskalácsot árultak.
____ 10. A mézeskalács darabja 20 forintba került.

 

5. számú melléklet

Kósza

Kósza - Baranyai b András illusztrációja

Kósza - Baranyai b András illusztrációja

 

Csoda

Csoda
Csoda - Baranyai b András illusztrációja

 

6. számú melléklet

Czigány Zoltán illusztrációja Csoda és Kósza c. könyvhöz

"A wartburgos férfi" - Czigány Zoltán illusztrációja a Csoda és Kósza c. könyvhöz

 

7. számú melléklet

A wartburgos férfi

Baranyai b. András illusztrációja Baranyai b. András illusztrációja  Baranyai b. András illusztrációja Baranyai b. András illusztrációja

 

Baranyai b. András illusztrációja Baranyai b. András illusztrációja

Baranyai b András illusztrációi