Rév Fülöp - Óravázlat (Szabóné Csepregi Boglárka)

A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés résztvevőjének óravázlata mellékletekkel.

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

A pedagógus neve: Szabóné Csepregi Boglárka

Kapcsolódó linkek:

Kortárs szövegek feldolgozásáról
Forrásszöveg: Jeney Zoltán: Rév Fülöp (részlet). Budapest, Kolibri Kiadó, 2013.

További óravázlatok:

Csoda és Kósza - óravázlat (Csányiné P. Gy.)
Csoda és Kósza - óravázlat (Meskóné Bircsák Gy.)
Csoda és Kósza - óravázlat (Dérné Veresgyházi E.)
Csoda és Kósza - óravázlat (Kolotiné Erdélyi Aranka)
Kövér Lajos és Sovány Laci - óravázlat (Korózs Katalin)
Kövér Lajos színre lép - óravázlat a regény feldolgozásához (Győrfi Ágnes)
Árnyjáték - Tóth Krisztina verséhez készült óravázlat (Wagner Péterné)
Rév Fülöp - Jeney Zoltán regényrészletéhez készült óravázlat (Sándor Lászlóné)

 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom

Tantárgy: Olvasás (2x45perc)

Osztály: 2. o. (3. és 4. osztályban is megtartható)

Az óra témája: Jeney Zoltán: Rév Fülöp
Az óra cél- és feladatrendszere: Kortárs gyermekirodalmi mű bemutatása, a tanulók érdeklődésének felkeltése a meseregény iránt. Életkornak megfelelően a lovagi kultúra megismerése, Fantáziatréning, Verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése

Az óra didaktikai feladatai: Értő olvasás fejlesztése, Könyvtárhasználati ismeretek gyakorlása, A mondatfajták ismétlése, Rajzi ábrázolás, illetve az ábrázolás értelmezésének fejlesztése, Beszédtechnika és mozgáskoordináció fejlesztése

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelvtan, Ének-zene, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Erkölcstan, Testnevelés, Tánc és dráma, Fogalmazás (illetve a tárgy előkészítése 2. o-ban)

Felhasznált források:
Jeney Zoltán: Rév Fülöp, Budapest, Kolibri, 2013. (illusztrációk 58., 89., 160., 215. o. és szemelvények)
Hunyadi Zsolt: A keresztes háborúk világa Debrecen, Tóth, é. n.
Hunyadi Zsolt–Pósán László: Krisztus katonái. A középkori lovagrendek, Debrecen, Tóth, 2011.
Martin J. Deugherty: Középkori harcosok. Fegyverek és harci technikák 1000–1500. Ventus Libro, Budapest, 2010.
Stephen Bull: Évszázadok fegyverei. A támadó- és védőfegyverek világtörténete Corvina, Budapest, 1993.
Christopher Gravett: A középkori lovagok Budapest é.n.

Vadkacsák a Balatonon
Vadkacsák a Balatonon
Fotó: Baltontipp.hu

Középkori zene Guillaume de Machaut: De Fortune Me Doi Plaindre Et Loer (Ballade 23). Ensemble Musica Nova
Középkori hangszerek 
Középkori lakoma: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/kozepkori-etkek-kulinaris-oromok-iii
https://biroszabolcs.blog.hu/2018/03/04/igy_ettunk_a_kozepkorban
Balaton-térkép

Készült: 2016. május 7.

Az óra menete

Módszerek

Munkaformák

Eszközök

Tantárgyi
kapcsolódás

Időkeret

I. Bevezető rész

 

 

 

 

 

Óra eleji szervezési feladatok

Rendre, rendszerességre szoktatás

 

 

 

 1 p

Ráhangolódás:

Hol készülhetett ez a fénykép? Elutazunk Balatóniába, ehhez mondjuk el a varázsmondókát! beszédfejlesztési blokk - táncmozgással kiegészítve

Ilyen és ehhez hasonló zenét hallgattak a középkorban, erre táncoltak a lovagok és hölgyeik.

Ismert légző és artikulációs gyakorlatok (a témához kapcsolódóan Weöres: Kacsaúsztató

Zenehallgatás, keresztmozgások beindítása: egyszerű szimmetrikus páros tánclépés forgással- bemutatás után

 frontális páros

Vadkacsák a Balatonon – fotó projektor

laptop, hangszóró: középkori zene

Környezetismeret

Testnevelés

 6 p

Néhány középkori hangszer megismertetése

Tanári közlés korabeli képek kivetítése

 frontális

Kép: koboz, lant, síp, duda

Ének-zene

 3 p

II. Főrész

 

 

 

 

 

Könyvek betűrendbe állítása 
Könyvtípus meghatározása 
Melyik könyvet tekintenétek kakukktojásnak? Miért?

Csoportalakítás

Indoklás

5 fős csoportmunka

Csoportonként 5-5 könyv, amik között szerepel maga a regény. Egy ismeretterjesztő mű, verses kötet, meséskönyv is.

 

 5 p

Lovagi élet megismerése 
Csoportfeladatok:

1. Lovagi erkölcsök kigyűjtése

2. Lovagvár rajzának elkészítése leírás és képek alapján

3. Lovagi páncél rajza emberalakra és a részek megnevezése leírás és képek alapján

4. Lószerszám rajza, lófigurára leírás és képek alapján

5. Középkori lakoma megismerése

Önálló kutatómunka bemutatása

Adatkeresés könyvből és adott honlapról

Tablókészítés

5 fős csoportmunka

Feladatleírások

4 lovagokról szóló ismeretterjesztő könyv

Ló és emberalak rajza, üres rajzlapok, filctoll

Tanári laptop, internet

Csomagolópapír, ragasztó

Erkölcstan, illem

Rajz és vizuális kultúra

 5 p

 10 p

Történet kitalálása a regény illusztrációihoz

Történetek bemutatása

Fantáziatréning

Szövegalkotás

Hangos, hangsúlyos olvasás

3 fős (kiscsoportos)
csoportmunka

4-5 nagyított fénymásolt illusztráció a könyvből:

1. Találkozás a vörös lovaggal

2. Gyenes és Diás udvarol

3. Bondoró lakomája

4. Bakonyi banya a varázsgömbbel

5. Kőkerítés
szörnyekkel

Rajz és vizuális kultúra

 10 p

 10 p

Regényrészletek önálló olvasása 

Csoportfeladatok:

1. Bondoró lakomája (56-57.o.)

2. Kalózok (102-104. o.)

3. Találkozás a vörös lovaggal (23-24. o.)

4. Szerelmesvers (lovagi költészet; 61-62. o.)

5. Miabigyói párbeszéd (76-78. o.)

Értő olvasás kereső olvasás

Tablóalakítás kihangosítással (drámapedagógiai forma)

Indoklás

Tartalmi és formai verselemzés

Hangos, hangsúlyos olvasás Humoros párbeszéd folytatása

egyéni

5 fős csoportmunka

fénymásolatok a könyvből

feladatleírások

Tánc és dráma

Erkölcstan

Ének-zene

Fogalmazás

 7 p

Kiegészítő feladat esetleg hamarabb elkészülőknek
Lónevek alkotása
Csoportmunkák bemutatása

Játék

 

 

 

 20 p

III. Befejező rész

 

 

 

 

 

Több képet és részletet megismertetek a könyvből.

Mire lettél kíváncsi?
Önként jelentkezők kérdéseinek meghallgatása 
Elolvasnád-e a könyvet?

önálló kérdésfogalmazás

beszélgetés

egyéni

füzet

Nyelvtan

 3 p

 3 p

Házi feladat:

Nézegessétek meg a könyvet, és írjátok ki:

1. Melyik illusztráció tetszik a legjobban az ismeretlenek közül?

2. Melyik fejezetcím tesz kíváncsivá?

Házi feladat

 

 

 

 1 p

Térképböngészés

Az író szereplők és tárgyak neveit a térképről gyűjtötte. Húzzátok alá azokat a településneveket, amikben elbújva ráismertek a listán szereplőkre!

Verseny értékelése

dicséret
jutalomjáték
verseny

 

Kinyomtatott Balaton-térképek
Névlista

Környezet- ismeret

 5 p

Óra végi szervezési feladatok

Rendre, rendszerességre szoktatás

 

 

 

 1 p

Melléklet: Feladatok a 3. egység feldolgozásához

 1. Gyűjtsétek ki a mesebeli lakoma ételeinek neveit!
   Alakítsatok 3 tablóképet: Kalóztánc, Diás bemutatkozik, Kalózok a vízben címmel!

 2.  Döntsétek el Ádánd kérdései alapján, hogy a vörös lovag lovagként viselkedik-e!

 3. Állapítsátok meg a versszakok, sorok számát, a rímek helyét a szokott módon!       
  Miért tartja Fülöp különösnek a dalt?

  Nektek miért tetszik?
  (Próbáljatok meg dallammal előadni! )

 4. Készüljetek a két miabigyói párbeszédének felolvasására, folytassátok hasonló stílusban! Minden csapattagnak még 2-2 mondattal hozzá kell szólnia.

Kiegészítő feladat: A könyvben ilyen lónevek szerepelnek: Vityil-ló, Kandal-ló… Alkossatok még hasonlóakat!

 

Jeney Zoltán Rév Fülöp című könyvének borítója